Skip to main content

Dr. Gyulai-Schmidt Andrea: Közös magánjogi elemek a megújult társasági jogban és a közbeszerzésben. Nr. 2014/13.

Jelen tanulmány két olyan jogterület lényegi kapcsolódási pontjait mutatja be, amelyek köz- és magánjogot egyaránt érintő kötődésük miatt mind tematikailag, mind a közelmúltban végbement újraszabályozásuk révén közeledést mutattak. Vitathatatlan, hogy míg a Gt. normaanyaga helyet kapott az új Ptk. kibővült szerkezetében, addig a közbeszerzési szabályok teoretikusan sem illeszthetőek abba bele. Mégis fennmaradt, sőt szorosabbá vált a kapcsolat a társasági jog és a közbeszerzések között.

A dogmatikai hidat az Európai Unió belső piacra vonatkozó szabályai, az új Ptk. Harmadik és Hatodik Könyve illetve a versenyjogi elemek alkotják. A Ptk. háttérszabályként korábban is megjelent mind a Kbt., mind a Gt. joganyagában, ám a szigorú kógencia a Gt-ben és különösképpen a közbeszerzési eljárásokban szinte alig engedte átsejleni a polgári jogi lazább szerkezetű szabályozást. Az aktuális jogszabály-változások nyomán a társasági jog beépült a diszpozitív hátterű Ptk-ba, a Kbt. pedig az alapelvek és értelmezési szabályok szintjén további polgári jogi elemekkel bővült. A közbeszerzések különös szabályanyaga továbbá kiterjed olyan alapvető relevanciával bíró társasági jogi jogintézményekre, mint például a projekttársaságra, a KKV előnyben részesítésére, az offshore cégek megítélésére és kizárására, a közvetlen és közvetett befolyásszerzésre vagy a vállalatcsoportok helyzetére. Megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatása során továbbra is nélkülözhetetlen marad a társasági jogi szabályanyag ismerete és helyes értelmezése.

A tanulmány rámutat arra, hogy a vizsgált jogterületek között megfigyelhető növekvő koherencia és egységesedés tendenciája a gazdasági szereplők számára hasznos, mert kiszámíthatóbb jogi környezetet teremt, feltéve, hogy a kimunkált szabályanyag tartós marad, és a jövőben elkerülhetőek lesznek a korábbi időszakra jellemző gyakori módosítások.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 4469